Rivilė-GAMA pagrindiniai moduliai

Apskaitos ir verslo valdymo sistema Rivilė-GAMA yra galimybė kurti iš šių, pagrindiniu, modulių:


Branduolys

Modulis skirtas visos sistemos administravimui, parametrų nustatymui, sąrašų, kortelių, normatyvų kūrimui ir tvarkymui bei kalbos pasirinkimui


Didžioji knyga

Atitinkamuose Didžiosios knygos žurnaluose atsispindi buhalterinių sąskaitų korespondencijos, kurios suplaukia iš visų sistemos Rivilė-GAMA modulių.


Debetinės/Kreditinės operacijos

Šiame modulyje apskaitomos pirkėjų skolos, skolos tiekėjams, skolos pagal pirminius dokumentus, atliekami skolų tarpusavio užskaitymai. Bet kada galima gauti pilną informaciją apie klientus ir jų būklę.


Pirkimai

Čia vykdomos pirkimų, pirkimų grąžinimų bei užsakymų operacijos. Bet kuriuo metu ir įvairiais pjūviais galima gauti išsamią informaciją apie pirkimus ir užsakymus vartotojo nurodytame laikotarpyje. Pirkimų operacijų metu skaičiuojamas PVM, galima įtraukti muitus, akcizus, papildomas išlaidas ir pan.


Pardavimai

Modulyje vykdomos pardavimų, pardavimų grąžinimų, prekių rezervavimo bei užsakymų operacijos. Galima formuoti pasiūlymus. Visada ir įvairiais pjūviais galima gauti išsamią informaciją apie pardavimus, pasiūlymus, prekių rezervavimus ir užsakymus vartotojo nurodytą laikotarpį. Pardavimų operacijų metu skaičiuojamas PVM, į prekių savikainą galima įtraukti muitą, akcizą ar kitas papildomas išlaidas ir pan.


Atsiskaitymai

Šiame modulyje vykdomi atsiskaitymai su biudžeto įstaigomis ir klientais per banką ar kasą. Galimi daliniai ir išankstiniai apmokėjimai. Atsiskaitant automatiškai keičiasi klientų įsiskolinimai bei banko ar kasos likučiai. Mokėjimo pavedimus galima eksportuoti į bankus modeminio ryšio pagalba. Galimi atsiskaitymai bet kokia valiuta.


Operacijos su atsargomis

Vykdomas atsargų pajamavimas, inventorizacija, nurašymas.


Vidinis prekių/medžiagų judėjimas

Šiame modulyje apskaitomi prekių (atsargų) likučiai įvairiuose įmonės sandėliuose (padaliniuose), vykdomi vidiniai prekių (atsargų) perdavimai iš vienų padalinių į kitus. Tiek vidinio perdavimo tiek ir pirkimo/pardavimo operacijų metu prekių likučiai atitinkamuose padaliniuose keičiasi automatiškai. Prekių (atsargų) savikaina skaičiuojama FIFO arba LIFO metodu.


Ilgalaikio turto apskaita

Šiame modulyje vykdoma ilgalaikio turto ir jo nusidėvėjimo apskaita. Galima atlikti pajamavimo, nusidėvėjimo skaičiavimo, perkainavimo, nurašymo, ilgalaikio turto perdavimo iš vieno atsakingo asmens kitam operacijos.


Gamyba

Modulis skirtas gaminių komplektavimui (surinkimui) iš komplektuojančių komponenčių ar mazgų, ir taip pat išbarstymui (iškomplektavimui). Gaminių sudėtinės komponentės aprašomos specifikacijose (kalkuliacinėse kortelėse). Komponenčių, mazgų ir gaminių tarpusavio panaudojimo gylis neribojamas. Komplektavimą galima planuoti, iš anksto numatant reikalingų atsargų kiekį. Modulyje yra galimybė prekes (atsargas) nurašyti į vienas buhalterines sąskaitas, o į kitas užpajamuoti pagamintus gaminius. Šiame modulyje vykdomos sandėlių (padalinių) inventorizacijos. Jei gamybos operacijose į gaminio savikainą įkalkuliuojamos darbo sąnaudos, tuomet automatiškai šios sumos atsispindės atlyginimų modulyje.Pagrindinis funkcionalumas

Apskaita gali būti tvarkoma neribotam įmonių kiekiui.
Galimybė dirbti vienoje darbo vietoje (Rivilė-GAMA - mini versija) arba keliose - tinkle (Rivilė-GAMA - tinklinis paketas).
Turi modulinę struktūrą, kas leidžia komplektuoti sistemą optimaliausiu būdu pasirenkant tik būtiną funkcionalumą. Laikui bėgant, sistema plečiama.
Integruotas vieningas sutarčių valdymo mechanizmas.
Duomenų saugumas ir patikimumas užtikrinamas naudojant lanksčią vardų ir slaptažodžių sistemą.
Numatyta valiutų ir ilgalaikio turto apskaita, sukurtas gamybos modulis.Analitinės galimybės

Duomenys gali būti įvedinėjami ir analizuojami įvairiais pjūviais pagal visa įmonę, įmonės padalinius, objektus, kaštų centrus ir logistikos kodus.
Programa apdoroja įvairius matavimo vienetus, aprašomi jų tarpusavio santykiai.
Galima kurti naujas ir keisti esamas ataskaitas naudojant vidinį ataskaitų generatorių, plėsti programos funkcionalumą įvedant papildomus informacinius laukus.Išorinių įrenginių palaikymas

Programa apsikeičia duomenimis su išoriniais įrenginiais:

  • kasos aparatais ir P.O.S.;
  • elektroninėmis svarstyklėmis;
  • brūkšninių kodų skaitytuvais;
  • duomenų kaupikliais ir kt.


Specializuotos veiklos moduliai

Programa taip pat pritaikyta darbui:

  • vaistinėse - palaikomi kompensuojamų vaistų pardavimo ypatumai;
  • logistikos įmonėse;
  • viešo maitinimo įstaigose: restoranuose, kavinėse.


Programos atvirumas

Duomenys eksportuojami į Word, Excel, TXT, XML formatus.
Duomenys importuojami iš XML, CSV ir iš kitų formatų.
Programa pritaikyta darbui su nutolusiais padaliniais, nesujungtais lokaliais tinklais, naudojant replikavimo mechanizmą.


Meniu:

Neradote rūpimų atsakymų mūsų interneto svetainėje?


Skambinkite

8-5-2330420